Kişisel Veri İhlali Bildirimi

*Formu doldururken ihlale konu olan herhangi bir kişisel veriyi bu forma dahil etmeyiniz.

A) HAKKINIZDA

 1. Verisorumlusunununvanı/ismi :
 2. Verisorumlusununadresi :
 3. Veri sorumlusu adına bu bildirimi hazırlayan kişinin: (Bu bildirim veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından doldurulması/gönderilmesi durumunda tevsik edici belgeleri (sözleşme, vekâletname vb.) ekleyiniz.)

Adı ve Soyadı Görevi/Unvanı E-postası Telefonu Adresi

: :

: : :

B) İHLAL HAKKINDA

IZ

 1. Bildirim türü
 2. İhlalin başlama tarihi ve saati
 3. İhlalin sona erme tarihi ve saati : GG/AA/YYYY – SS:DD
 4. İhlalin tespit tarihi ve saati : GG/AA/YYYY – SS:DD

Takip No

: ☐ İlk bildirim
: GG/AA/YYYY – SS:DD

 1. İhlal veri işleyen tarafından veri sorumlusuna bildirildiyse (Yazı, e-posta mesajı vb. tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)
  Veri işleyenin unvanı/ ismi : Veri işleyenin adresi : Veri işleyenin tespit tarihi ve saati
  Veri işleyenin veri sorumlusuna bildirdiği tarih ve saat : GG/AA/YYYY – SS:DD
 2. İhlalin kaynağı ve nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi veriniz. (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

☐ Takip bildirimi

: GG/AA/YYYY – SS:DD

☐ Belge/cihaz hırsızlığı veya kaybolması
☐ Verilerin güvensiz ortamlarda depolanması ☐ Sabotaj
☐ Kaza/ İhmal
☐ Diğer
☐Siber saldırı
☐ Zararlı yazılımlar ☐ Sosyal mühendislik
☐Hizmet dışı bırakma (DoS-DDoS) ☐Fidye yazılımı (Ransomware) ☐Parola saldırısı ( Brute-Force Attack) ☐Diğer
Cevabınızı detaylı bir şekilde açıklayınız:

Kişisel Veri İhlali Bildirimi 10.İhlal etkisini belirtiniz. (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

☐ Veri gizliliği ☐ Veri bütünlüğü ☐ Veriye erişim/ulaşılabilirlik

11.İhlalin nasıl tespit edildiği hakkında bilgi veriniz. (Varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

12.İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri

Cevabınızı detaylandırınız :

☐ Kimlik
☐ İletişim
☐ Lokasyon
☐ Özlük
☐ Hukuki İşlem
☐ Müşteri İşlem
☐ Fiziksel Mekan Güvenliği ☐ İşlem Güvenliği
☐ Risk Yönetimi
☐ Finans
☐ Mesleki Deneyim
☐ Pazarlama
☐ Görsel ve İşitsel Kayıtlar ☐ Diğer
☐ Irk ve Etnik Köken
☐ Siyasi Düşünce
☐ Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar ☐ Kılık ve Kıyafet
☐ Dernek Üyeliği
☐ Vakıf Üyeliği
☐ Sendika Üyeliği
☐ Sağlık Bilgileri
☐ Cinsel Hayat
☐ Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ☐ Biyometrik Veri
☐ Genetik Veri
Cevabınızı detaylandırınız :

13.İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı

Kişi Sayısı : Kişilere ait Kayıt Sayısı :

(Kişi ve/veya Kayıt Sayıları Tahmini ise Kesin sayıların tespit edilememe nedenini açıklayınız.)

Kişisel Veri İhlali Bildirimi
14.İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve etkileri (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini

işaretleyiniz)

İlgili Kişi Grupları İlgili Kişiler Üzerindeki Etkileri

☐ Çalışanlar
☐ Kullanıcılar
☐ Aboneler/Üyeler
☐ Öğrenciler
☐ Müşteriler ve potansiyel müşteriler ☐ Hastalar
☐ Çocuklar
☐ Korunmaya muhtaç yetişkinler
☐ Henüz bilinmiyor
☐ Kişisel veriler üzerinde kontrol kaybı ☐ Kimlik hırsızlığı
☐ Ayrımcılık
☐ Hakların kısıtlanması ☐ Dolandırıcılık
☐ Finansal kayıp
☐ İtibar kaybı
☐ Kişisel verilerin güvenliği kaybı
☐ Diğer (Belirtiniz):☐ Diğer (Belirtiniz):

C) BİLDİRİM

15.Kurula bildirimde tespit tarihinden sonra 72 saat geçirilmiş ise geç bildirimin sebebini açıklayınız (Yalnızca ilk bildirimler için geçerlidir.)

16.İlgili kişilere ihlal bildirimi yapıldı mı?

☐ Evet, etkilenen ilgili kişilere bildirim yapıldı. ☐ İlgili kişilere hâlihazırda bildirim yapılmaktadır. ☐ Hayır, ancak bildirilecek
Cevabınızı detaylandırınız :

17.İlgili kişilere yapılan/yapılacak bildirimin tarihi : GG/AA/YYYY
18.İlgili kişilere hangi yöntemle bildirim yapıldığı/yapılacağı hakkında detaylı bilgi veriniz.

(Varsa bildirim örneğinin bir nüshasını bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

19.İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak iletişim yollarını belirtiniz.

(İnternet adresi, çağrı merkezi vb. bilgiler)

Kişisel Veri İhlali Bildirimi
20.Yurtiçinde bulunan diğer organizasyon veya kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya

vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları. Diğer kurumlar ile iletişime geçmeniz gerekebilir.)

☐ Evet ☐ Hayır

21.Yurtdışında bulunan diğer veri koruma otoriteleri veya ilgili kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları) ☐ Evet ☐ Hayır

Ç) OLASI SONUÇLAR

22.İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı

(Gerçekleşen veri ihlalinin düzeyinin belirlenmesinde ilgili kişiler üzerinde ne kadar bir potansiyel etkiye neden olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu potansiyel etkinin değerlendirilmesinde ise ihlalin niteliği, nedeni, ihlale maruz kalan verinin türü, ihlalin etkisinin azaltılmasında alınan önlemler ile ihlalden etkilenen ilgili kişi kategorileri göz önünde bulundurulmalıdır.)

Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız:

(İlgili belgelerin bir nüshasını bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız:

(İlgili belgelerin bir nüshasını bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

Etkisi

☐ Çok Yüksek ☐ Yüksek
☐ Orta

☐ Düşük
☐ Henüz bilinmiyor

Açıklama

İlgili kişiler üstesinden gelemeyecekleri zorluklar ve geri döndürülemez sonuçlar ile karşılaşabilir (İşin durması, uzun süreli psikolojik veya fiziksel rahatsızlık, ölüm vb.)

İlgili kişiler zorluklara rağmen üstesinden gelmeleri gereken ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler.(Maddi zarar, iş kaybı, adli soruşturma, sağlığın kötüleşmesi vb.)

İlgili kişiler zorluklara rağmen üstesinden gelebilecekleri olumsuzluklarla karşılaşabilirler (Fazla efor, ek maliyet, stres, küçük fiziksel rahatsızlıklar vb.)

İlgili kişiler üstesinden gelebilecekleri küçük olumsuzluklarla karşılaşabilirler (fazla zaman harcama, sıkıntı vb.)

Kişisel Veri İhlali Bildirimi 23.İhlalin organizasyonunuza olan etkileri

Etkisi

☐ Çok Yüksek ☐ Yüksek
☐ Orta
☐ Düşük

☐ Bilinmiyor D) ÖNLEMLER

Açıklama

Her türlü hizmet sunma yetisinin kaybedilmesi.
Önemli hizmetleri sunma yetisinin kaybedilmesi.
Bazı hizmetlerin sunumunda kontrol kaybı ve eksikliğinin oluşması. Herhangi bir etkinlik ve kontrol kaybının olmaması

24.İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler nelerdir? (Varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

25.Bu tür ihlalleri engellemek için ihlalin gerçekleşmesinden önce almış olduğunuz teknik ve idari tedbirlerini belirtiniz. (Varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

Teknik Tedbirler İdari Tedbirler

… … …… … …
Açıklama :

26.İhlal sonrası almış olduğunuz veya almayı planladığınız teknik ve idari tedbirleri belirtiniz

ve bunların tahminen ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi veriniz.

(Problemi çözmek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına almış olduğunuz önlemleri belirtiniz; örneğin yanlışlıkla gönderilmiş olan verilerin yok edilmesi, şifrelerin güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği eğitimi planlanması vb. ayrıca bu tedbirlere ait varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)

Teknik Tedbirler İdari Tedbirler

… … …… … …
Açıklama :

Kişisel Veri İhlali Bildirimi

EK 1- VERİ İHLAL BİLDİRİM FORM REHBERİ

 1. Eğer bu ilk bildirim ise doldurulan formu ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr adresine “Kişisel veri ihlali bildirimi” konulu bir e-posta ekiyle gönderiniz. (e-posta yolu ile göndereceğiniz form ve eklerinin güvenli şekilde Kurumumuza ulaştırılmasının sorumluluğunun sizde olduğunu unutmayınız.)
 2. Eğer bu bir takip bildirimi ise bu formu ilk bildirimde göndermiş olduğumuz e-postanın ekine ekleyiniz. (e-postadaki konu satırını olduğu gibi bırakınız, bu sayede takip bildiriminiz olayınıza eklenebilecektir.)
 3. Bu formu posta ile göndermek istemeniz durumunda onaylı olarak aşağıda belirtilen adresimize gönderiniz.
 4. Varsa formda yer verilen bilgileri destekleyici dokümanları da (İnceleme raporu, ilgili kişilere bildirim yapıldığını tevsik edici belgeler vb.) forma eklemeyi unutmayınız.
 5. Atacağınız bir sonraki adımı belirlemek için 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararını okumanızı tavsiye ederiz.
 6. Eğer bu formu doldurma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ALO VERİ KORUMA 198 numaralı yardım hattımıza ulaşabilirsiniz.