KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu olarak BAYAM KUYUMCULUK BİLİŞİM SİSTEMLERİ MAK. İLT. İNŞ. OTO. GID. TEKS. İML. SAN. TİC. A.Şolarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere sair mevzuat ve uluslararası sözleşmeleri dikkate alarak kişisel verilerinizin korunması için Kişisel Veri Politikamız kapsamında veri güvenliği için gerekli önlemleri azami gayretle aldığımızı bilmenizi isteriz. Bu süreçte takip ettiğimizveri güvenliği politikalarıile imhapolitikalarına ……………………..uzantılı linkten ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.ve 6.maddeleri kapsamında yer alan takyidatlar göz önünde bulundurularak elde edilen, firma unvanı, firma logosu, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, depo adresleri, çözüm ortakları ve bu ortaklara ilişkin bilgiler, banka hesap bilgileri, imza sirküleri, kefalet sözleşmesi, yetki belgeleri ve muhtelif sözleşmelerdeki bilgileri, müşteri proje dosyaları ve bunlara ait teknik bilgileri, banka teminat mektubu, e-fatura gönderimi için gerekli olan posta kutusu etiketi bilgileri, kep bilgileri, müşteri öneri/şikâyet forma bilgileri, güvenlik kameraları görüntüleri, ses kayıt bilgileri ve kartvizit bilgileri, tedarikçi firma personel-teknik eleman, anlaşmalı nakliye ve çalışanlarının kimlik ile sair iletişim bilgileri, firma personelinin isim -soy isim bilgileri, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, firma ile akdi ilişki içinde olan avukat, muhasebeci ve mali müşavirlere ait bilgiler” gibi iş ve faaliyet kapsamının gerektirdiği tüm veriler aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir;

 • Firmalar arası işbirliği ve iletişimin sağlanabilmesi,
 • Kurumsal faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Firma muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç ve dış operasyonlarının yürütülmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin ifası,
 • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,
 • Çözüm ortakları ve akdi ilişkinin tarafları ile faaliyet veya ticari ilişki yürütülmesi
 • Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,
 • Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,
 • Firma ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,
 • Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek 
 • Temini istenen ürünlerin zamanında ve istenen kalitede üretilmesi ve teslimini sağlamak

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz firmamız ile kurdurunuz diyaloglar ve iletişim kapsamında alınan bilgilerden, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır. İş bu veriler veri politikamız ve Kurul kararları minvalinde KVKK 5.madde ilkeleri göz önünde bulundurularak elde edilip işlenmektedir. Tüm bu süreçlerde orantılılık ve ölçülülük ilkeleri göz önünde bulundurularak gereksiz veri alımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu BAYAM KUYUMCULUK BİLİŞİM SİSTEMLERİ MAK. İLT. İNŞ. OTO. GID. TEKS. İML. SAN. TİC. A.Ş olarak 6698 sayılı kanunun 4 maddesinde ifade olunan ilkeler göz önünde bulundurularak, 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 

İçin KVKK’nın 8 ve 9.maddesinde yazan şartlar ve Kurulun belirlediği önlemler alınmak şartıyla üçüncü kişi ve kurumlara aktarımda bulunulabilir. Sair mevzuatlarda yer alan hükümler saklıdır. 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası

Kişisel verileriniz müşteri ve firma ilişkimiz devam ettiği sürece saklanacak olup, söz konusu akdi veya sair hukuki ilişkinin sona ermesine müteakip 10 (on) yıl boyunca saklanacak olup, daha uzun zamanaşımına sebep olan ceza zamanaşımı gibi sair yasal şartların gerektirmesi halinde iş bu süreyi geçkin bir şekilde de saklanabilecektir. Saklama süresinin bitiminden sonraki ilk imha döneminde, veri sorumlusu tarafından münhasıran bu işe tahsisli personel tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek yahut anonim hale getirilerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir. İş bu imha işlemleri tutanak altına alınacaktır. Söz konusu imha ve saklanma politikalarına ilişkin detaylı açıklamalara ………..uzantılı linkten ulaşılabilir.

İlgili Kişi Hakları

Verisi işlenen ilgili kişi olarak haklarınız 6698 sayılı kanunun 11.maddesinde şu şekilde kaleme alınmıştır;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

   Kişisel Ver İhlaline Konu Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

    Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak noter veya iadeli taahhütlü olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Mail adresine yapacağınız bildirim ile
 • …..numaralı hatta yapacağınız bildirim ile 

    Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir. 

    BAŞVURULARINI YAPABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; 

Ver Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir: 

ÜNVANI
MERSİS NUMARASI
ADRESİ
TELEFONUİlgili hat yazılmalı
FAX
MAİLİlgili mail yazılmalı
KEP( KAYITLI ELEKTRONİK POSTA)

Yukarıdaki bilgilerde yer alan numara ve telefon hattı kodu münhasıran KVKK işlemleri için oluşturulmuştur. 

Söz konusu veriler usul ve yasalara aykırı olarak elde edilmesi halinde KVKK 12.madde uyarınca en kısa sürede kurula bildirilecektir. En kısa süreden anlaşılması gereken 72 saattir. 

Firmamıza yapabileceğiniz şikayet formuna şu linkten;

KVK Kurumuna yapabileceğiniz şikayet formuna şu linkten;

İş bu aydınlatma metni ve KVKK Politikalarına şu linkten;

ulaşabilirsiniz.