KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu BAYAM KUYUMCULUK BİLİŞİM SİSTEMLERİ MAK. İLT. İNŞ. OTO. GID. TEKS. İML. SAN. TİC. A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere sair mevzuat ve uluslararası sözleşmeleri dikkate alarak kişisel verilerinizin korunması için Kişisel Veri Politikamız kapsamında veri güvenliği için gerekli önlemleri azami gayretle aldığımızı bilmenizi isteriz. 

………..şirketi …………….adlı adreste konuşlu yerleşkemiz/yerleşkelerimiz içinde, 7/24 kamera kaydı ve bazı alanlarda da ses kaydı yapılmakta olup söz konusu kayıtlara ilişkin uyarılar ilgili bölgede görünebilecek şekilde uyarı tabelaları ile siz ziyaretçi ve çalışanların dikkatine sunulmuştur. Ayrıca yerleşkemiz içinde ortak ağ kullanılmakta olup bu ağa ilişkin IP ve söz konusu IP eşleşmelerine ilişkin bilgiler LOG kayıtlarında güvenli bir şekilde imha politikamızda belirttiğimiz şekilde kullanılmaktadır. Giriş çıkış kayıtları, bu kayıtlarda alınan imza, plaka, kimlik, çalışılan kurum bilgileri ve sair bilgiler ve veriler bilgisayarlı sistemlerde ve ilgili kayıt defterlerinde tutulmaktadır

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İlgili kişi olarak kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5 ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir; 

 • Kayıt oluşturulması,
 • İnternet hizmeti verilebilmesi,
 • Şirketimizin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi,
 • Giriş ve çıkış kayıtlarının tespiti
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları,
 • İnternet erişim kayıtlarının yönetimi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin ifası,
 • İş yeri faaliyetlerinde sürekliliğin ve düzenin sağlanması, 
 • Yasal düzenlemelerin gerekli kılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketin, çalışanlarımızın ve işyerinde bulunan tüm üçüncü kişilerin güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, 
 • Çözüm ortakları ve akdi ilişkinin tarafları ile faaliyet veya ticari ilişki yürütülmesi

amaçlarıyla işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz firmamız ile kurdurunuz diyaloglar ve iletişim kapsamında alınan bilgilerden, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır. İş bu veriler veri politikamız ve Kurul kararları minvalinde KVKK 5.madde ilkeleri göz önünde bulundurularak elde edilip işlenmektedir. Tüm bu süreçlerde orantılılık ve ölçülülük ilkeleri göz önünde bulundurularak gereksiz veri alımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

BAYAM KUYUMCULUK BİLİŞİM SİSTEMLERİ MAK. İLT. İNŞ. OTO. GID. TEKS. İML. SAN. TİC. A.Ş olarak 6698 sayılı kanunun 4 maddesinde ifade olunan ilkeler göz önünde bulundurularak, 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 

İçin KVKK’nın 8 ve 9.maddesinde yazan şartlar ve Kurulun belirlediği önlemler alınmak şartıyla üçüncü kişi ve kurumlara aktarımda bulunulabilir. Sair mevzuatlarda yer alan hükümler saklıdır. 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası

Detaylarıyla birlikte KVKK imha politikamız ……………………….adlı adreste anlatılmakla birlikte, Kişisel Verileriniz, 6 (altı) ay boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecek olup,  daha uzun zamanaşımına sebep olan ceza zamanaşımı gibi sair yasal şartların gerektirmesi halinde iş bu süreyi geçkin bir şekilde de saklanabilecektir. Saklama süresinin bitiminden sonraki ilk imha döneminde, veri sorumlusu tarafından münhasıran bu işe tahsisli personel tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek yahut anonim hale getirilerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir. İş bu imha işlemleri tutanak altına alınacaktır. 

İlgili Kişi Hakları

Verisi işlenen ilgili kişi olarak haklarınız 6698 sayılı kanunun 11.maddesinde şu şekilde kaleme alınmıştır;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

   Kişisel Ver İhlaline Konu Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

    Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak noter veya iadeli taahhütlü olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Mail adresine yapacağınız bildirim ile
 • …..numaralı hatta yapacağınız bildirim ile 

    Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir. 

    BAŞVURULARINI YAPABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; 

Ver Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir: 

ÜNVANI
MERSİS NUMARASI
ADRESİ
TELEFONUİlgili hat yazılmalı
FAX
MAİLİlgili mail yazılmalı
KEP( KAYITLI ELEKTRONİK POSTA)

Yukarıdaki bilgilerde yer alan numara ve telefon hattı kodu münhasıran KVKK işlemleri için oluşturulmuştur. 

Söz konusu veriler usul ve yasalara aykırı olarak elde edilmesi halinde KVKK 12.madde uyarınca en kısa sürede kurula bildirilecektir. En kısa süreden anlaşılması gereken 72 saattir. 

Firmamıza yapabileceğiniz şikayet formuna şu linkten;

KVK Kurumuna yapabileceğiniz şikayet formuna şu linkten;

İş bu aydınlatma metnine ve KVKK Politikalarına şu linkten;

ulaşabilirsiniz.